Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov na účel prevádzky e-shopu modavalentina.sk

Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov na účel prevádzky e-shopu MODAVALENTINA.SK


1. Kto sme?
Spoločnosť René Slezák - 3RS so sídlom Brusník 1444/10 053 11 Smižany, Slovenská republika, IČO: 37 708 325, DIČ: 102068038, email: info@modavalentina.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sú Vám zo strany prevádzkovateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej primerane aj „Nariadenie“), najmä podľa čl. 14 Nariadenia, poskytované nižšie uvedené informácie s tým, že na ochranu osobných údajov sa vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkujeme e-shop na stránke www.modavalentina.sk (ďalej primerane „e-shop“). Na e-shope si ako kupujúci môžete objednať a kúpiť tovar, prípadne si tam môžete zaregistrovať konto za účelom uľahčenia dopĺňania a opráv údajov pre ďalšie objednávky a ich sledovanie. Bližšie podmienky upravujú obchodné zmluvné podmienky e-shopu.

2. Aké osobné údaje spracúvame?
Pri prevádzke e-shopu Spoločnosť tak, ako prevádzkovateľ, získava, spracúva a uchováva Vaše osobné údaje, ktoré sa na stránke e-shopu poskytujú. Tieto údaje sú: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, obec/mesto, e-mail, telefón, prípadne iné údaje vo formulári modavalentina.sk.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Tieto údaje nám poskytujete za účelom prevádzky e-shopu, t.j. prípravy a realizácie objednávky, doručenia tovaru, sledovania stavu objednávok, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop a zavedenie predzmluvných vzťahov, zasielanie newslettrov, realizáciu marketingu vrátane vybavovania prípadných reklamácií. Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov pre uvedený účel a  prevádzkovateľ e-shopu uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:

René Slezák - 3RS so sídlom Brusník 1444/10 053 11 Smižany, Slovenská republika, IČO: 37 708 325, DIČ: 102068038, email: info@modavalentina.sk, tel.: +421 917 524 137.

4. Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.  
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ak iné nevyplýva z Nariadenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Nariadenie a uvedený zákon. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta  v e-shope podľa zmluvných podmienok.
 
Osobné údaje sa nám musia poskytnúť, pretože bez  toho nie je možné vybaviť objednávku doručenú do e-shopu ani doručiť tovar. Osobné údaje sa využívajú na uvedené účely
v nevyhnutnom rozsahu.  
Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám - sprostredkovateľom spracúvania, osobám a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Spoločnosti ako prevádzkovateľa - poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru.
Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia a uvedeného zákona, prípadnú zmenu Vám oznámime. V súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti môžeme zaviesť opatrenia za účelom overenia, či súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej ako 16 rokov je poskytnutý alebo schválený jej zákonným zástupcom, prípadne postupovať podľa právnych predpisov v tejto oblasti. Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.

5. Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať.
Súhlas môžete odvolať:
•    zaslaním oznámenia na email: info@modavalentina.sk,
•    zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
- Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
-  Súhlas s marketingovou komunikáciou je platný po dobu 4 rokov alebo do odvolania súhlasu.

7. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

8. Máme zodpovednú osobu?
Nepoverili sme žiadnu zodpovednú osobu, keďže nám táto povinnosť zo zákona nevzniká.

9. Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: info@modavalentina.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

10. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú šifrované. Prevádzkovateľ zaviedol politiku silných hesiel. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

12. Aké máte práva?
Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek.
Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
1. už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
2. odvoláte svoj súhlas,
3. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov,
4. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne,
5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
6. ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s  nimi pracovať nebudeme.
K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:
1. nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
2. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili,
3. vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,
4. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme.

Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
1. na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
2. z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
3. vytvárania profilu žiaka, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

13. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 27.11.2021.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.