Platba a doprava

Platobné podmienky
1. Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:
a) Dobierka - v rámci Slovenskej republiky najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar Kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí.
b) Prevod na bankový účet Predávajúceho - platba prostredníctvom vkladu na bankový účet Predávajúceho. Číslo účtu Predávajúceho bude Kupujúcemu zaslané. Ako variabilný symbol slúži číslo objednávky.
d) V hotovosti na prevádzke - osobný odber na adrese: Stará cesta 6, Spišská Nová Ves
2. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru je vykonávaná prostredníctvom služieb a ich cien, ktoré je možné si vybrať pri potvrdzovaní objednávky v pokladni a ktoré je Kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, ak sa nejedná o prípady, kedy Predávajúci Kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje. Cena za dodanie tovaru (poštovné) a cena služby dobierka sa zobrazuje pri vytváraní objednávky v tzv. "pokladni" pred potvrdením objednávky.
3. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.
4. Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení priložená v balení tovaru, alebo bude odoslaná elektronicky emailom. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s tovarom, a to v balení tovaru.
5. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu.
6. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
7. Ak to vyžaduje povaha tovaru, alebo ak určuje takú povinnosť vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, je Predávajúci povinný ako súčasť objednávky dodať Kupujúcemu takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje uvedený právny predpis inak.
8. Spoločnosť René Slezák  3RS nenesie zodpovednosť za kurzový rozdiel a prípadné bankové poplatky, ktoré si účtuje banka na strane spotrebiteľa, najmä pri uznanej reklamácii a vrátení kúpnej ceny za tovar. ((Zákazníci, ktorí si tovar objednajú v cudzej mene (napr. Český občan si vytvorí objednávku v mene Euro), môže byť pri neskoršej reklamácii a požadovaní vrátenia kúpnej ceny ukrátený o kurzový rozdiel a bankové poplatky za prevod EUR -> CZK. Českým zákazníkom odporúčame prepnúť e-shop do ich meny CZK, vľavo hore a vtedy bude aj prípadná reklamácia vrátená v CZK a teda bez kurzového rozdielu a poplatkov za prevod.))

Dodacie podmienky
1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.
2. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare v Internetovom obchode.
3. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od  potvrdenia objednávky Kupujúcemu, ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 08:00-17:00.
4. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť.
5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci informuje o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v prípade, ak sa objednávke nachádza len jeden tovar.
6. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.
7. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.